Điều khoản bảo mật thông tin

Chúng tôi thu thập như thế nào

Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn bằng văn bản, điện tử hoặc qua lời nói. Nếu chúng tôi thu thập thông tin của bạn bằng điện thoại, cuộc gọi có thể sẽ được ghi âm cho các mục đích giám sát, cải thiện chất lượng và báo giá, hoặc nhằm ghi chép thông tin và hướng dẫn của bạn.

Chúng tôi chỉ hỏi bạn những thông tin cần thiết

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết về bạn, chẳng hạn như thông tin về sản phẩm, mục đích, kích thước, chất liệu giấy, màu sắc… và thông tin liên lạc từ bạn hoặc người khác với mục đích đã được bạn xác nhận.

Dữ liệu chứa thông tin về bạn được lưu lại với mục đích cung cấp những sản phẩm in ấn thiết kế và đầu tư và các dịch vụ thích hợp với bạn trong suốt cuộc đời.

Chúng tôi sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn.

Tại sao chúng tôi cần thông tin của bạn

Chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm:

  • Hiểu nhu cầu của bạn, sự thích hợp của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và đánh giá nhu cầu tương lai thông qua các cuộc khảo sát khách hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường;
  • Xác định mục đích tham gia của bạn;
  • Tiếp tục tư vấn cho bạn và quản lý toàn bộ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn đang sử dụng phù hợp với các yêu cầu pháp lý;
  • Nhận diện bạn và thực hiện chương trình và quy trình quản lý rủi ro nhằm ngăn chặn sự gian lận, các sai sót hoặc sự xuyên tạc;
  • Thực hiện các quy định hoặc yêu cầu hợp đồng.

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận của bạn

Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc công khai thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho các mục đích khi đã được bạn chấp thuận, hoặc theo sự cho phép hoặc yêu cầu của pháp luật.

Sự chấp thuận của bạn có thể được thể hiện bằng văn bản và bạn có thể đồng ý thông qua lời nói, điện tử, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận thu thập, sử dụng và công khai thông tin cá nhân vào bất kỳ lúc nào, tùy theo những hạn chế trong hợp đồng và quy định pháp luật, và thông báo hợp lý. Tuy nhiên, nếu không có sự chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu.

Bạn có quyền lựa chọn

Chúng tôi sẽ thỉnh thoảng thông báo cho bạn về những sản phẩm tài chính và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng sẽ đáp ứng được những nhu cầu thay đổi của bạn. Nếu bạn muốn từ chối nhận những thông tin sản phẩm và dịch vụ này, xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại – [84.28] 629 85 888. Nếu bạn yêu cầu loại bỏ thông tin giao dịch của bạn khỏi hồ sơ tiếp thị, chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin bạn trong khoảng thời gian nhất định

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin của bạn theo thời gian hợp pháp và theo yêu cầu của hoạt động cung cấp dịch vụ.